W3C استاندارد HTML5 را تا 2014 به پایان خواهد رساند

	W3C استاندارد HTML5 را تا 2014 به پایان خواهد رساند
HTML 5.1 و HTML 5.2 هم در راه است...
اخیرا در مصاحبه ای با "رابین برجون" ویرایش کننده (بهینه ساز) HTML در بنیاد استاندارد سازی جهانی وب؛ او به برنامه ریزی هایی برای انتشار یک طرح کلی از مستندات Html 5 تا سال 2014 اشاره کرد. این طرح در مجامع عمومی با نام Plan 2014 معرفی شده است.Plan 2014 در زمینه جزئیات اتفاقاتی که حول طراحی و انتشار Html 5 در حال وقوع است، توضیح داده است.

در این برنامه ریزی تاریخ انتشار Html 5 سال 2014 خواهد بود که این زمان بندی نسبت به زمان بندی "ایان هیکسون" که در سال 2008 در یک مصاحبه آن را تا سال 2024 تخمین زده بود، خود یک موفقیت است.

"برجون" همینطور اشاره کرد که راه حل "پیشنهاد" برای از بین بردن مشکلات احتمالی که ممکن است در زمینه IP ها پیش آید، راه حلی مناسب خواهد بود. زیرا تعهدات غیر رسمی، تحت مدل سیاست گذاری W3C مورد بررسی قرار نخواهند گرفت مگراینکه به سطح "پیشنهاد" برسند. او ادامه داد: "هر چه زودتر به این سطح برسیم، بهتر است". اما با توجه به آمارهای W3C رسیدن به زمان بندی 2014 با توجه به وجود 10 مسئله باز، 11 ایراد رسمی و 300 باگ قابل توجه خود یک رقابت است. در حالی که با گذشت زمان این اشکالات بیشترهم خواهد شد.

برای جلو گیری از چیزی که W3C به آن " قهقرایی بی انتها" می گوید، پیشنهاد داده شده که تا تاریخ 2016 استاندارد Html5 به دو قسمت Html5.0 و Html5.1 تبدیل شود. Html 5.1 به همراه امکاناتی که پایداری مورد نیاز را ندارند، ارائه شده و وارد مرحله “پیشنهاد” خواهد شد. رابطه بین این امکانات خاص به صورت زیر ارائه شده است:
  • ما مشخص می کنیم که چه ویژگی هایی دسترسی عمومی خواهد داشت.
  • ما یک پیش نویس از "Html 5.0 پایدار" ایجاد خواهیم کرد که فقط ویژگی هایی که به خوبی کار می کنند در آن لحاظ شده اند و ویژگی های غیر پایدار در آن موجود نیست
  • ما یک پیش نویس از "1Html 5. پایدار" ایجاد خواهیم کرد که یک ست کامل از ویژگی های Html 5.0 در آن لحاظ شده است. همینطور و ویژگی های غیر پایدار نیز در آن موجود است. به علاوه امکاناتی که بعدا پیشنهاد شده است.
این سازمان اشاره کرد، که انتظار دارد که این چرخه ادامه دارد باشد. یعنی به همین ترتیب، یک پیش نویس از Html 5.2 که از امکانات غیر پایدار Html 5.1 استخراج شده است، آماده شده به مرحله "پیشنهاد" وارد شود.