واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آذربو

  معین
  ( ~.) (اِمر.) = آذربویه : گیاهی است جزو تیره اسفناج و خودرو است و برگ های ریز به هم فشرده دارد. ریشه آن را گلیم شوی یا چوبک اشنان گویند.
 • ادامه ترجمه

  آذرجشن

  معین
  ( ~. جَ) (اِمر.) جشنی در روز آذر (نهم ) از ماه آذر، در این روز به زیارت آتشکده می رفتند.
 • ادامه ترجمه

  آذرخش

  معین
  (ذَ رَ) (اِمر.) برق ، صاعقه .
 • ادامه ترجمه

  آذرروز

  معین
  (ذَ) (اِمر.) روز نهم از هر ماه شمسی .
 • ادامه ترجمه

  آذرشست

  معین
  ( ~. شُ) ( اِ.) 1 ـ آذرنشین ، سمندر. 2 ـ پنبه کوهی .
 • ادامه ترجمه

  آذرگشسپ

  معین
  ( ~. گُ شَ) (اِمر.) نک آذرگشنسب .
 • ادامه ترجمه

  آذرگشنسپ

  معین
  ( ~. گُ نَ) (اِمر.) یکی از سه آتشکده بزرگ عهد ساسانی که در شیز آذربایجان قرار داشت .
 • ادامه ترجمه

  آذرگون

  معین
  ( ~.) (ص مر.) نک آذریون .
 • ادامه ترجمه

  آذرنگ

  معین
  (ذَ رَ) 1 ـ (ص مر.) آتش رنگ ، آذرگون . 2 ـ روشن ، نورانی . 3 ـ (اِمر.) آتش ، آذر.
 • ادامه ترجمه

  آذرکده

  معین
  ( ~. کَ دِ) (اِمر.) آتشکده .