واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آدیش

  معین
  ( اِ.) آتش .
 • ادامه ترجمه

  آدینده

  معین
  (یَ دِ) ( اِ.) آژفنداک ، رنگین کمان ، قوس قزح .
 • ادامه ترجمه

  آدینه

  معین
  (نِ) ( اِ.) روز جمعه ، آخرین روز هفته .
 • ادامه ترجمه

  آذار

  معین
  [ معر. ] ( اِ.) ششمین ماه از ماه های سریانی ، ماه اول بهار.
 • ادامه ترجمه

  آذارافیون

  معین
  (اَ) [ معر. ] ( اِ.) هشت پا.
 • ادامه ترجمه

  آذر

  معین
  (ذَ) [ په . ] ( اِ.) 1 ـ آتش . 2 ـ ماه نهم از سال شمسی . 3 ـ روز نهم از هر ماه شمسی . 4 ـ نام ایزدی .
 • ادامه ترجمه

  آذرافروز

  معین
  ( ~. اَ) 1 ـ (ص فا.)افروزنده آتش ، آتش آفروز. 2 ـ ( اِ.) ظرفی سفالین که برای تند و تیز کردن آتش به کار می برده اند.
 • ادامه ترجمه

  آذرافزا

  معین
  ( ~. اَ) (اِفا.) آتش افروز، آذرافروز.
 • ادامه ترجمه

  آذربایجانی

  معین
  ( ~.) (ص نسب .) منسوب به آذربایجان ، از مردم آذربایجان .
 • ادامه ترجمه

  آذربرزین

  معین
  ( ~. بَ) ( اِ.) نام یکی از سه آتشکده بزرگ دوره ساسانی که در ریوند خراسان قرار داشت .