واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آخوندبازی

  معین
  (حامص .) (عا.) توسل به حیله های شرعی .
 • ادامه ترجمه

  آخوندک

  معین
  (دَ) ( اِ.) 1 ـ حشره ای سبز رنگ مانند ملخ با پاهای دراز، سر بزرگ و دو جفت بال که خود را به شکل شاخه های کوچک درختان درمی آورد و حشرات مضر برای کشاورزی را می خورد. 2 ـ مجازاً آخوند حقیر یا کم سواد را گویند.
 • ادامه ترجمه

  آداب

  معین
  [ ع . ] جِ ادب ؛ رسوم ، عادات .
 • ادامه ترجمه

  آداش

  معین
  [ تر. ] ( اِ.) همنام ، هم اسم .
 • ادامه ترجمه

  آدامس

  معین
  [ از انگ . ] ( اِ.) نوعی صمغ برگرفته از نام اولین سازنده آن در ایران (انگلیسی زبانی به نام آدامز) که آن را معطر و خوش طعم می کنند و می جوند، سقز جویدنی ، قندران .
 • ادامه ترجمه

  آداک

  معین
  ( اِ.) خشکی میان دریا، جزیره .
 • ادامه ترجمه

  آدخ

  معین
  (دَ) 1 ـ (ص .) خوب ، نیکو. 2 ـ ( اِ.) تل ، پشته .
 • ادامه ترجمه

  آدر

  معین
  (دِ) ( اِ.) نیشتر فصاد، نیشتر رگزن .
 • ادامه ترجمه

  آدر

  معین
  (دَ) [ ع . ] (ص .) باد خایه ، دبه خایه ، غر.
 • ادامه ترجمه

  آدر

  معین
  (دَ) ( اِ.) آذر، آتش .