واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آخسمه

  معین
  (سُ یا سَ مِ) ( اِ.) بوزه ؛ شرابی که از برنج ، ارزن ، ذرت یا جو بگیرند.
 • ادامه ترجمه

  آخشمه

  معین
  (شُ یا شَ مِ) ( اِ.) آخسمه .
 • ادامه ترجمه

  آخشیج

  معین
  ( اِ.) 1 ـ عنصر. 2 ـ هیولی . 3 ـ ضد، مخالف .
 • ادامه ترجمه

  آخشیجان

  معین
  ( اِ.) جِ آخشیج ؛ عناصر چهارگانه .
 • ادامه ترجمه

  آخشیگ

  معین
  ( اِ.) نک آخشیج .
 • ادامه ترجمه

  آخور

  معین
  (خُ) [ په . ] ( اِ.)=آخر:1 ـ طویله ، اصطبل . 2 ـ حوضچه .
 • ادامه ترجمه

  آخورچرب

  معین
  ( ~. چَ) (ص مر.) کسی که در رفاه و نعمت باشد، بسیاری مال .
 • ادامه ترجمه

  آخورخشک

  معین
  ( ~. خُ) (ص مر.) کم روزی ، بی بضاعت .
 • ادامه ترجمه

  آخورسنگین

  معین
  ( ~. سَ) (اِمر.) 1 ـ آخوری که در آن کاه و علف نباشد. 2 ـ سنگاب ، آبشخور ساخته شده از سنگ برای چهارپایان اهلی .
 • ادامه ترجمه

  آخوند

  معین
  (ص . اِ.) 1 ـ ملا، معلم مکتب خانه . 2 ـ پیشوای مذهبی .