واژه نامه

  • ادامه ترجمه

    ییلاق

    معین
    (یِ) [ تر. ] (اِ.) 1 ـ کوهپایه ، جای سردسیر. 2 ـ اقامتگاه تابستانی ، جای خوش آب و هوا.