واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آخر

  معین
  (خَ) [ ع . ] (ص .) دیگر، دیگری . ج . آخرین .
 • ادامه ترجمه

  آخرالامر

  معین
  (خِ رَ یا رُ اَ) [ ع . ] (ق مر.) سرانجام ، آخرکار، عاقبت .
 • ادامه ترجمه

  آخرالدواء

  معین
  (خِ رُ دُّ) [ ع . ] (اِمر.) آخرین دارو، آخرین علاج .
 • ادامه ترجمه

  آخرت

  معین
  (خِ رَ) [ ع . ] ( اِ.) جهان دیگر، عقبی .
 • ادامه ترجمه

  آخردست

  معین
  (خَ. دَ) [ ع ـ فا. ] (اِمر.) 1 ـ آخربار. 2 ـ پایین اتاق .
 • ادامه ترجمه

  آخرزمان

  معین
  (خَ. زَ) [ ع . ] (اِمر.) 1 ـ دوره آخر. 2 ـ قسمت واپسین از دوران روزگار که به قیامت متصل گردد، آخرالزمان . 3 ـ مجازاً روزگاری که در آن حوادث نامعمول یا کارهای ناپسند زیاد روی می دهد. ؛ پیغمبر ~محمّد مصطفی (ص ).
 • ادامه ترجمه

  آخرسالار

  معین
  (خُ)(ص مر.)رییس کارکنان اصطبل .
 • ادامه ترجمه

  آخریان

  معین
  (رِ) ( اِ.) 1 ـ کالا، متاع . 2 ـ اثاثه خانه .
 • ادامه ترجمه

  آخرین

  معین
  (خَ) [ ع . ] (ص . اِ.) جِ آخر؛ دیگران .
 • ادامه ترجمه

  آخرین

  معین
  (خَ) [ ع . ] (ص . اِ.) جِ آخر؛ بازپسینان ، پسینیان .