واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آچارکشی

  معین
  (کِ) [ تر ـ فا. ] (حامص .) وارسی شل یا سفت بودن پیچ و مهره ها و سفت کردن پیچ های شُل به ویژه در خودروها.
 • ادامه ترجمه

  آچمز

  معین
  (مَ) [ تر. ] ( اِ.)اصطلاحی است درشطرنج ، و حالت مهره ای که اگر آن را از جوار شاه بردارند، شاه کیش می شود.
 • ادامه ترجمه

  آحاد

  معین
  [ ع . ] ( اِ.) جِ احد؛ یکان ، یک ها. 1 ـ افراد، اشخاص . 2 ـ دسته اعداد نخستین از 1 ـ تا 9.
 • ادامه ترجمه

  آخ

  معین
  (ص .) کلمه افسوس که هنگام احساس درد و رنج یا اظهار تأسف تلفظ می کنند.
 • ادامه ترجمه

  آخ و اوخ

  معین
  (خُ) (اِمر.) کلمه ای است حاکی از ناله بیمار و مانند آن .
 • ادامه ترجمه

  آخال

  معین
  ( اِ.) 1 ـ خاکروبه ، آشغال . 2 ـ هر چیز دورانداختنی .
 • ادامه ترجمه

  آختن

  معین
  (تَ) (مص م .) 1 ـ بر آوردن ، بیرون کشیدن (تیغ وشمشیر از غلاف ). 2 ـ بالا بردن ، برافراشتن . 3 ـ آماده و کوک کردن ساز.
 • ادامه ترجمه

  آخته

  معین
  (تِ)(ص مف .) 1 ـ برآورده ، کشیده ، بیرون کشیده .2 ـ برافراشته ، بالا برده . 3 ـ کشیده ، مقابلِ منحنی . 4 ـ گشوده ، باز کرده .
 • ادامه ترجمه

  آخته چی

  معین
  ( ~.) [ تر. ] (ص مر.)داروغه اصطبل ، ناظر طویله ، میرآخور.
 • ادامه ترجمه

  آخر

  معین
  (خَ) [ ع . ] (ص .) دیگر، دیگری . ج . آخرین .