واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آذری

  معین
  ( ~.)(ص نسب .) 1 ـ اهل آذربایجان . 2 ـ نام زبان قدیم سکنه آذربایجان .
 • ادامه ترجمه

  آذری

  معین
  (ذَ) (ص نسب .) منسوب به آذر، آتشی .
 • ادامه ترجمه

  آذرین

  معین
  ( ~.)(ص نسب .)1 ـ آتشین . 2 ـ سنگ ـ های آتشفشانی .
 • ادامه ترجمه

  آذریون

  معین
  ( ~.) 1 ـ (ص مر.) آذرگون ، آتش رنگ . 2 ـ (اِمر.) نوعی شقایق که کنارش سرخ و میانش سیاه باشد.
 • ادامه ترجمه

  آذوقه

  معین
  (قِ) ( اِ.) نک آزوقه .
 • ادامه ترجمه

  آذین

  معین
  ( اِ.) 1 ـ زیب ، زینت ، آرایش . 2 ـ رسم ، قاعده ، قانون .
 • ادامه ترجمه

  آذین بستن

  معین
  (بَ تَ) (مص م .) زینت کردن دکان و بازارها در روزهای جشن و شادمانی .
 • ادامه ترجمه

  آر

  معین
  [ فر. ] ( اِ.) واحد مقیاس سطح برابر با 100 مترمربع .
 • ادامه ترجمه

  آر

  معین
  1 ـ (اسم فاعل ) پسوند فاعلی و آن به آخر مصدر مرخم = سوم شخص مفرد ماضی پیوندد و صفت فاعلی را سازد: خریدار، پرستار، فرماندار. 2 ـ پسوند مفعولی (اسم مفعول ) گرفتار، کشتار. 3 ـ پسوند اسم مصدر و آن در اصل « تار» است در مصادر مختوم به « تن »، و « دار» است در مصادر مختوم به « دن »: گفتار، دیدار، کردار.
 • ادامه ترجمه

  آر. پی . جی

  معین
  [ انگ . R.P.G ] (اِ.) نوعی موشک ـ انداز کوچک ضد تانک .