واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آجودان

  معین
  [ فر. ] (اِ.) 1 ـ افسری که در خدمت افسر عالی رتبه باشد. 2 ـ (عا.) آژان ، مأمور پلیس .
 • ادامه ترجمه

  آجیدن

  معین
  (دَ) (مص م .) سوزن زدن ، بخیه زدن ؛ فرو بردن سوزن ، درفش ، نیشتر و مانند آن در چیزی .
 • ادامه ترجمه

  آجیده

  معین
  (دِ)1 ـ (ص مف .) خلانیده ، سوزن فرو برده . 2 ـ ( اِ.) بخیه ، ناهمواری های سطح چیزی .
 • ادامه ترجمه

  آجیل

  معین
  ( اِ.) میوه خشک مرکب از پسته ، بادام ، فندق ، تخمه و مانند آن . ؛ ~ مشکل گشا آجیلی مرکب از هفت جزء (پسته ، فندق ، مغز بادام ، نخودچی ، کشمش ، خرماخارک ، توت خشکه ) که برای رفع مشکل نذر کنند و بخرند و میان هفت نفر متدین تقسیم کنند.
 • ادامه ترجمه

  آجین

  معین
  (ص .) آجیده ، آژده .
 • ادامه ترجمه

  آچ

  معین
  ( اِ.) افرا.
 • ادامه ترجمه

  آچار

  معین
  [ تر. ] ( اِ.) آلتی فلزی که به وسیله آن مهره های آهنین را باز کنند یا ببندند و انواع مختلف دارد: چهارسو، دو سر، شمع ، شلاقی ، آلن و غیره .
 • ادامه ترجمه

  آچار

  معین
  ( اِ.) 1 ـ تُرشی ، چاشنی . 2 ـ زمین پست و بلند و سراشیب . 3 ـ درهم آمیخته .
 • ادامه ترجمه

  آچار فرانسه

  معین
  (فَ س ِ) [ تر ـ فر. ] (اِ.) 1 ـ آچار یک دسته با یک فکِ ثابت و یک فکِ متحرک . 2 ـ (عا.) مجازاً به شخصی گویند که در کارهای مختلف (معمولاً فنی ) وارد است .
 • ادامه ترجمه

  آچاردن

  معین
  (دَ) (مص ل .) 1 ـ درهم آمیختن . 2 ـ چاشنی به خوراک زدن .