واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آب حیات

  دهخدا
  آب حیات . [ ب ِ ح َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آب زندگانی :
  آب حیات زیر سخنهای خوب اوست
  آب حیات را بخور و جاودان ممیر.
  ناصرخسرو.
  کنونم آب حیاتی بحلق تشنه فروکن
  نه آنگهی که بمیرم به آب دیده بشویی .
  سعدی .
  سیاهی گر بدانی عین ذاتست
  بتاریکی درون آب حیات است .
  شیخ محمود شبستری .
  طبیبی چه خوش گفت در خاک بلخ
  که آب حیاتست داروی تلخ .
  امیرخسرو دهلوی .
  چو هست آب حیاتت به دست تشنه ممیر
  فلاتمت و من الماء کل شی ٔ حی .
  حافظ.

  بمجاز، دهان معشوق .
  قسمی از شیرینی و حلوا.
  نوعی از شراب به ادویه ٔ تند آمیخته و آن را ماءالحیات نیز گویند.
  نوعی از مهره ها برنگ زرد که زنان از آن دستبند و امثال آن کنند.
 • ادامه ترجمه

  آب حیوان

  دهخدا
  آب حیوان . [ ب ِ ح َی ْ / ح ِی ْ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آب زندگانی :
  خردیافته مرد یزدان پرست
  بدو در یکی چشمه گوید که هست
  گشاده سخن مرد با رای و کام
  همی آب حیوانْش خواند بنام .
  فردوسی .
  چنین گفت روشن دل پرخرد
  که هر کآب حیوان خورد کی مِرَد؟
  فردوسی .
  بدست آور از آب حیوان نشان
  بخور زو و پس شاد زی جاودان .
  اسدی .
  اهل دنیا اهل دین نبود ازیرا راست نیست
  هم سکندر بودن و هم آب حیوان داشتن .
  سنائی .
  که بدین راه در بدی نیکی است
  آب حیوان درون تاریکی است .
  سنائی .
  در تاریکی است آب حیوان .
  عمادی شهریاری .
  شگفتی نبد کآب حیوان گهر
  کند ماهی مرده را جانور
  شگفت اندر آن ماهی مرده بود
  که بر چشمه ٔ زندگی ره نمود.
  نظامی .
  بیا ساقی آن آب حیوان گوار
  بدولت سرای سکندر سپار.
  نظامی .
  ذوق در غمها است پی گم کرده اند
  آب حیوان را بظلمت برده اند.
  مولوی .
  آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست
  روشن است این که خضر بهره سرابی دارد.
  حافظ.
 • ادامه ترجمه

  آب خاکستر

  دهخدا
  آب خاکستر. [ ب ِ ک ِ ت َ ] (اِخ ) نام رودی در حدود ایران و روس که به رود لائین پیوندد.
 • ادامه ترجمه

  آب خضر

  دهخدا
  آب خضر. [ ب ِ خ ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آب زندگانی ، و مجازاً علم لدنّی . (برهان ) :
  در کلک تو سرّ غیب مضمر
  در لفظ تو آب خضر مدغم .
  کمال الدین اصفهانی .
 • ادامه ترجمه

  آب خفته

  دهخدا
  آب خفته . [ ب ِ خ ُ ت َ / ت ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آب راکد.
  آب جاری که جریان آن از تراکم یا همواری مجری محسوس نباشد.
 • ادامه ترجمه

  آب خوردن

  دهخدا
  آب خوردن . [ خوَرْ / خُرْ دَ ] (مص مرکب ) آشامیدن آب :
  هرچند خلنده ست چو همسایه ٔ خرماست
  بر شاخ چو خرماش همی آب خورَد خار.
  ناصرخسرو.
  در یک آب خوردن ؛ در لحظه ای . در مدتی سخت کوتاه .
 • ادامه ترجمه

  آب خوز

  دهخدا
  آب خوز. (اِخ ) رودی نزدیک قریه ٔ امیرآباد در سرحد ایران و روس .
 • ادامه ترجمه

  آب خون

  دهخدا
  آب خون . (اِ مرکب ) آبخست است که جزیره ٔ میان دریا باشد. (برهان ). شاهدی برای این کلمه پیدا نشد، ممکن است مصحف آبخو یا آبخوست باشد.
  خونابه .
 • ادامه ترجمه

  آب خیز

  دهخدا
  آب خیز. (اِ مرکب ) طوفان :
  آب خیز است این جهان کشتیت را
  بادبان این طاعت و دانش خله .
  ناصرخسرو.
  و دل در میان طوفان بلا و آبخیز محنت و عنا گرفتار شد. (تاج المآثر).
  اندر این آب خیز نوح توئی
  واندر این دامگه فتوح توئی .
  اوحدی .

  طغیان و افزایش آب در فصل بهار. بهارآب : و ایشان را [ مردم سرخس را ] یکی خشک رود است که اندر میان بازار میگذرد و بوقت آبخیز اندرو آب رَوَد و بس . (حدودالعالم ). و از آنجا روی بقصبه نهاد وقت آبخیز بودبه شور رسید ترسید از عبره کردن آن آب . (تاریخ بیهق ).
  مد، مقابل جزر.
  و در برهان به معنی ناودان نیز آمده است .
  (نف مرکب ) زمین آب دار چون چمن و جز آن . نزّاز.
 • ادامه ترجمه

  آب دادن

  دهخدا
  آب دادن . [ دَ ] (مص مرکب ) آبیاری کردن . پسانیدن .