واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آب تیرگان

  دهخدا
  آب تیرگان . [ رَ ] (اِ مرکب ) رجوع به آبریزگان شود.
 • ادامه ترجمه

  آب جر

  دهخدا
  آب جر. [ ج َ ] (اِ مرکب ) جزر. مقابل مد.
 • ادامه ترجمه

  آب جو

  دهخدا
  آب جو. [ ب ِ ج َ / جُو ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) فوگان . فقاع . فقع. نبیدجو. آخسمه . آخمسه . جعه . و قسم ستبر آن را بوزه گویند.
  ماءالشعیر. آبی که در آن جو مقشر جوشانیده باشند مداوا را.
 • ادامه ترجمه

  آب جوش

  دهخدا
  آب جوش . [ ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آبی که در آن جوش یعنی بی کربنات سود و حامض طرطیر کرده و چون گوارشی آشامند.
  (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آب جوشان .
 • ادامه ترجمه

  آب چرا

  دهخدا
  آب چرا. [ چ َ ] (اِ مرکب ) غذائی که به ناشتا خورند و آن را نهاری گویند، و در بعض فرهنگها به معنی خوراک جن و پری و طیور آورده اند.
 • ادامه ترجمه

  آب چشی

  دهخدا
  آب چشی . [ چ َ / چ ِ ] (اِمرکب ) غذائی که نخستین بار بطفل در شش ماهگی دهند.
 • ادامه ترجمه

  آب چلو

  دهخدا
  آب چلو. [ چ ِ ل َ / لُو ] (اِ مرکب ) آبی که برنج در آن جوشیده باشد و آن را آبریس و آشام و آشاب نیز گویند.
 • ادامه ترجمه

  آب چکیده

  دهخدا
  آب چکیده . [ ب ِ چ َ / چ ِ دَ / دِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آب که از کوزه و جز آن ترابد. ماءالقطر. (تحفه ).
 • ادامه ترجمه

  آب چین

  دهخدا
  آب چین . (اِ مرکب ) جامه ای که تن مرده را پس از غسل بدان خشک کنند. (از برهان ) :
  براهام گفت ای نبرده سوار
  همی رنجه داری مرا خوارخوار
  بخسبی و چیزت بدزدد کسی
  از این در مرا رنجه داری بسی
  بخانه درآی ار جهان تنگ شد
  همه کار بی برگ و بی رنگ شد
  به پیمان که چیزی نخواهی ز من
  ندارم بمرگ آبچین و کفن .
  فردوسی .
  بپوشم [مرا] به آیین به جامه ی ْ عجم
  کفن وآبچین ده ز کافور نم .
  اسدی .
  و آن را به عربی مرشحه و مرشف (ربنجنی ) و قطیفه گویند.
 • ادامه ترجمه

  آب حسرت

  دهخدا
  آب حسرت . [ ب ِ ح َ رَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) اشک :
  بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت
  گریان چو در قیامت چشم گناهکاران .
  سعدی .
  هر می لعل کز آن دست بلورین ستدیم
  آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند.
  حافظ.