واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آب تابه

  دهخدا
  آب تابه . [ تا ب َ / ب ِ ] (اِ مرکب ) ظرفی که در آن آب گرم کنند.
  ابریق . آفتابه .
 • ادامه ترجمه

  آب تاختن

  دهخدا
  آب تاختن . [ ت َ ](مص مرکب ) میختن . میزیدن . (صحاح الفرس ) :
  ز قلب آنچنان سوی دشمن بتاخت
  که از هیبتش شیر نر آب تاخت .
  رودکی .
  و سنگ اندر کمیزدان و دشخواری آب تاختن . (التفهیم ).
 • ادامه ترجمه

  آب تبرستان

  دهخدا
  آب تبرستان . [ ب ِ ت َ ب َ رِ ](اِخ ) نام چشمه ای بر کوهی از تبرستان که گویند چون بانگ بر او زنی بازایستد و چون بازایستی روان شود.
 • ادامه ترجمه

  آب تبریه

  دهخدا
  آب تبریه . [ ب ِ ت َ ب َ ری ی َ ] (اِخ ) بگفته ٔ فرهنگ نویسان نام چشمه ای است نزدیک اردن که هفت سال روان و هفت سال خشک است .
 • ادامه ترجمه

  آب تراز

  دهخدا
  آب تراز. [ ت َ ] (اِ مرکب ) طراز بنایان که در درون آب دارد.
  آب تراز کردن زمین ؛ تسطیح آن برای جریان آب .
 • ادامه ترجمه

  آب ترازو

  دهخدا
  آب ترازو. [ ت َ ] (اِ مرکب ) دانش تسطیح زمین و کاریز سهولت جریان آب را.
  آب ترازو کردن ؛ تسطیح زمین و کاریز بصورتی که آب جریان کند.
 • ادامه ترجمه

  آب تراش کردن

  دهخدا
  آب تراش کردن . [ ت َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) خراشیدن خیار و خربزه و امثال آن با کفچه سهولت مضغ را.
 • ادامه ترجمه

  آب تره

  دهخدا
  آب تره . [ ت َ رَ / رِ ] (اِ مرکب ) گیاهی است آبی با برگهای مایل بتدویر و زبانگز چون ترتیزک و در چهارمحال اصفهان آن را بَکلو گویند، و آن از احرار بُقول است .
 • ادامه ترجمه

  آب تنزیه

  دهخدا
  آب تنزیه . [ ب ِ ت َ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پیش یهود آبی است آمیخته بخاکستر گاو سوخته [ گاوی سرخ که بنی اسرائیل بکشتن وسوختن آن مأمور شدند ] و چوب سرو و زوفا و ارغوان و آن را بر تن کسی که مس میت کرده ریزند، و آن کس که پس از مس میت این آب بر او نریزند از ملت اسرائیل طرد شده و کشتن او واجب آید. (از قاموس کتاب مقدس ).
 • ادامه ترجمه

  آب تنی کردن

  دهخدا
  آب تنی کردن . [ ت َ ک َ دَ ] (مص مرکب ) غوطه خوردن در آب سرد بقصد خنک شدن .