واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آب بوری

  دهخدا
  آب بوری . [ ب ِ بو ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) دوائی است که زنان با آن رنگ موی گیسوان بگردانند برنگ خرمایی روشن .
 • ادامه ترجمه

  آب بین

  دهخدا
  آب بین . (نف مرکب ) آب شناس .
 • ادامه ترجمه

  آب بینی

  دهخدا
  آب بینی . (حامص مرکب ) عمل آب بین .
 • ادامه ترجمه

  آب بینی

  دهخدا
  آب بینی . [ب ِ بی ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) مخاط. مُرگ . خلم .
 • ادامه ترجمه

  آب پاش

  دهخدا
  آب پاش . (اِ مرکب ) آوندی که بدان بر زمین و گُل و چمن آب پاشند. رشاشه . آب پاچ .
 • ادامه ترجمه

  آب پاشی

  دهخدا
  آب پاشی . (حامص مرکب ) عمل آب پاشیدن بر گل و جز آن .
 • ادامه ترجمه

  آب پخته

  دهخدا
  آب پخته . [ پ ُ ت َ / ت ِ ] (اِ مرکب ) آش اماج .
  آب سرد. آب سر.
  (ن مف مرکب ) جوشانیده .
 • ادامه ترجمه

  آب پز

  دهخدا
  آب پز. [ پ َ ] (ن مف مرکب ) تخم مرغ یاگوشت به آب ساده و بی روغن پخته . مسلوق و مسلوقه .
 • ادامه ترجمه

  آب پشت

  دهخدا
  آب پشت . [ ب ِ پ ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نطفه . منی . آب مردی :
  آب رخ زآب پشت بگریزد
  کآب پشت آب رویها ریزد.
  سنائی .
 • ادامه ترجمه

  آب پنیر

  دهخدا
  آب پنیر. [ ب ِ پ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ماءالجبن . (تحفه ).