واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آب بخش کن

  دهخدا
  آب بخش کن . [ آب ْ، ب َ ک ُ ] (اِ مرکب ) مَقْسم و محل بخشیدن ِ آب .
  (اِخ ) نام محله ای بطهران .
 • ادامه ترجمه

  آب بخشان

  دهخدا
  آب بخشان . [ آب ْ، ب َ ] (اِخ ) نام رودیست در طرف غرب ایران که خط سرحدی ایران و عراق از آن گذرد و معروفست به نمود.
  نام محله ای باصفهان .
 • ادامه ترجمه

  آب برز

  دهخدا
  آب برز. [ آب ْ، ب ُ ] (اِخ ) نام شعبه ای از رود کارون .
 • ادامه ترجمه

  آب برین

  دهخدا
  آب برین . [ آب ْ، ب َ ] (اِ مرکب ) کنار جوی را گویند که زیرش مجوف باشد و هر دم آب در آنجا رخنه کند وبیرون رود یا پیوسته تراوش میکرده باشد. (برهان ).
 • ادامه ترجمه

  آب بزرگ

  دهخدا
  آب بزرگ . [ ب ِ ب ُ زُ ] (اِخ ) نام شعبه ٔ غربی و اصلی رود کارون که در بند قیر بشعبه ٔ شرقی یا آب گرگر پیوندد.
 • ادامه ترجمه

  آب بقا

  دهخدا
  آب بقا. [ ب ِ ب َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آب زندگانی .
 • ادامه ترجمه

  آب بن

  دهخدا
  آب بن . [ ب ِ ب ُ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) سادآوران . و آن چیزی است چون صمغ که در بیخ درخت گردکان کهنه و مجوف یابند.
 • ادامه ترجمه

  آب بند

  دهخدا
  آب بند. [ آب ْ، ب َ ] (نف مرکب ) آنکه ماست و پنیر و سرشیر و خامه کند.
  آنکه درزهای ظروف فلزین با موم مذاب یا قلعی سد سازد.
  آنکه یخ گیرد.
 • ادامه ترجمه

  آب بندی

  دهخدا
  آب بندی . [ آب ْ، ب َ ] (حامص مرکب ) شغل و عمل آب بند.
 • ادامه ترجمه

  آب بنفشه

  دهخدا
  آب بنفشه . [ ب ِ ب َ ن َ ش َ / ش ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) عطر و عرق بنفشه : و از وی [ از پارس ] آب گل و آب بنفشه و آب طلع... خیزد. (حدودالعالم ).