واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آب انداختن

  دهخدا
  آب انداختن . [ اَ ت َ ] (مص مرکب ) میختن ستور.
  پختگی آغازیدن میوه .
  جدا شدن آب ماست و آش سرد و جز آن از دیگر اجزاء.
 • ادامه ترجمه

  آب انداز

  دهخدا
  آب انداز. [ اَ ] (اِ مرکب ) توقفگاه ستور میان دو منزل ، آسایش و رفع ماندگی را.
  چوبی کاواک و میان تهی کرده که چوبی دیگر در میان آن فروبرند و بفشار آب در آن کنند و نیز بیرون افکنند. آبدزدک . و به عربی آن را زراقه (ربنجنی )، ذراقه و سراقه و مضخه گویند.
 • ادامه ترجمه

  آب انگور

  دهخدا
  آب انگور. [ ب ِ اَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) شراب . باده :
  آب انگور بیارید که آبان ماهست
  آب انگور خزانی را خوردن گاهست .
  منوچهری .
  ای یارِ سرود و آب انگور
  نه یار منی بحق والطور.
  ناصرخسرو.
  زاهد گوید که جنت و حور خوش است
  من میگویم که آب انگور خوش است .
  خیام .
  زآب انگور، نار طبع مکش
  زآتش باده آب روی مبر.
  سنائی .
 • ادامه ترجمه

  آب ایستاده

  دهخدا
  آب ایستاده . [ ب ِ دَ ] (اِخ ) نام دریاچه ای ازافغانستان در جنوب غربی غزنین بفاصله ٔ ٨٠هزار گز. وسعت آن برحسب بسیاری و اندکی ِ باران کم و بیش شود.
 • ادامه ترجمه

  آب باران

  دهخدا
  آب باران . (اِخ ) ناحیتی خوش آب و هوا از مضافات کابل :
  اگرچه جای خوش کابل آب باران است
  بهشت روی زمین خواجه ٔ سه یاران است .
  ؟
 • ادامه ترجمه

  آب باران

  دهخدا
  آب باران .[ ب ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) ماءالمطر. (تحفه ).
 • ادامه ترجمه

  آب باریک

  دهخدا
  آب باریک . (اِخ ) نام محلی کنار راه همدان به کرمانشاه ،میان روان و گندچین . و رجوع به گردنه ٔ آب باریک شود.
  نام کوهی در کرمان متصل بجبال بارز.
 • ادامه ترجمه

  آب باز

  دهخدا
  آب باز. (نف مرکب ) شناگر. سباح .
 • ادامه ترجمه

  آب بازی

  دهخدا
  آب بازی . (حامص مرکب ) شناگری . سباحت .
 • ادامه ترجمه

  آب بخش

  دهخدا
  آب بخش . [ آب ْ، ب َ ] (نف مرکب ) میرآب . قلاد. (مهذب الاسماء). آب یار. اویار. آنکه شغلش آب دادن بکشت بود.