واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  آب آهک

  دهخدا
  آب آهک . [ ب ِ هََ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آبی که در آن مقداری معلوم آهک ریزند و پس از رسوب آب را در معالجات بکار برند.
 • ادامه ترجمه

  آب آورد

  دهخدا
  آب آورد. [ وَ ] (ن مف مرکب ، اِ مرکب ) آب آورده . خاشاک و جز آن که دریا یا رود و یا سیل با خود آرد و آن را عرب جفاء (صراح ) و جفال و حمیل گویند.
 • ادامه ترجمه

  آب آورده

  دهخدا
  آب آورده . [ وَدَ / دِ ] (ن مف مرکب ، اِ مرکب ) آب آورد :
  دوش ازبرای مطبخش هیزم ز مژگان برده ام
  گفت از کجا آورده ای خاشاک آب آورده را.
  ؟

  چشم آب آورده ؛ چشمی که ببیماری آب مبتلی باشد.
 • ادامه ترجمه

  آب ابرو

  دهخدا
  آب ابرو. [ ب ِ اَ ] (ترکیب اضافی ، اِمرکب ) ترکیبی مایع که زنان ابروان بدو سیاه کنند.
 • ادامه ترجمه

  آب استه

  دهخدا
  آب استه . [ ] ( ) و اندر نواحی وی [ قصبه ٔ پریم در جبل قارن ] چشمه های آبست که بیک سال اندر، چندین بار بیشترین مردم این ناحیت بدانجا شوند، آب استه با نبید و رود و سرود و پای کوفتن و آنجا حاجتها خواهند از خدای و آن را چون تعبدی دارند و باران خواهند بوقتی که شان بباید. (حدودالعالم ). معنی آب استه در این عبارت ظاهر نیست و در فرهنگها نیز یافته نشد و اگر تصحیف و تحریفی در کلمه نباشد شاید معنی ناشتا و پگاه و شبگیر یا تشنه دهد.
 • ادامه ترجمه

  آب افتاده

  دهخدا
  آب افتاده . [ اُ دَ / دِ] (ن مف مرکب ) میوه ٔ نیم رَس .
  متاعی در آب دریا یا رود تر شده و رنگ بگردانیده و زیان دیده .
 • ادامه ترجمه

  آب الهی

  دهخدا
  آب الهی . [ ب ِ اِ لا هی ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آب محض و خالص از نباتی .
 • ادامه ترجمه

  آب انار

  دهخدا
  آب انار. [ ب ِ اَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آبی که از فشردن انار گیرند.
 • ادامه ترجمه

  آب انبار

  دهخدا
  آب انبار. [ اَم ْ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه کازرون ببوشهر میان راهدار و برازجان در ١١٠٩١٠٠ گزی طهران .
 • ادامه ترجمه

  آب انبار

  دهخدا
  آب انبار. [اَم ْ ] (اِ مرکب ) خانه ای در زیر قسمتی از بنا حفر کرده ذخیره کردن آب را.
  پارگین . (ربنجنی ).
  آبدان . آبگیر. تالاب . مصنع. بَرْخ .