واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  Accessories

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  ابزار سودمند براي دستيابي به اطلاعات بهتر که در منوي Start و گزينه programs قرار دارد
 • ادامه ترجمه

  accessory

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  جانبي
 • ادامه ترجمه

  Account

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  حساب
 • ادامه ترجمه

  accounter|account

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  حسابگر
 • ادامه ترجمه

  accounting

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  حسابداري
 • ادامه ترجمه

  Accredited

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  مجاز ، معتبر
 • ادامه ترجمه

  ACcumulate

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  تلفيق کردن ، جمع کردن ، روي هم نهادن
 • ادامه ترجمه

  Accumulator|ACC

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  انباره
 • ادامه ترجمه

  accuracy

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  درستي ، دقت ، صحت
 • ادامه ترجمه

  ACD|Agent Character Definition|agent|character|definition

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  Agent Character Definition
  فايلهاي مايکروسافت ايجنت