واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  Accelerated

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  شتاب داده شده
 • ادامه ترجمه

  Accelerated Graphic Prot|AGP|Accelerated|graphic|port

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  دستگاهي كه اجازه مي دهد تصاوير سه بعدي و گرافيكي بهتر نمايش يابند
 • ادامه ترجمه

  Accelerator|download

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  نرم افزارهايي که سرعت دانلود را افزايش مي دهند
 • ادامه ترجمه

  Accept

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  قبول داشتن
 • ادامه ترجمه

  Acceptable

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  قابل قبول
 • ادامه ترجمه

  Access

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  دستيابي
 • ادامه ترجمه

  Access Denied|Access|Denied

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  غير قابل دسترسي
 • ادامه ترجمه

  Access Node|access|an|node

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  اشتباه در دستيابي
 • ادامه ترجمه

  Accessed

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  دستيابي
 • ادامه ترجمه

  Accessibility

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  دسترسي
  ابزارهايي براي کساني که از لحاظ چشم يا گوش و... ايراد دارند که در Start>Programs>Accessories قرار دارد