واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  Abort|ABT

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  صرف نظر کردن
 • ادامه ترجمه

  About

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  درباره ، حدود
 • ادامه ترجمه

  Above

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  بالا
 • ادامه ترجمه

  ABR|brush

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  فايلهاي ابزار قلموي فتوشاب
 • ادامه ترجمه

  Absolute|ABS

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  مطلق
 • ادامه ترجمه

  Abstract

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  چکيده
 • ادامه ترجمه

  Ac|Access|Access Control|Alter|Alter Context|Automatic|Automatic computer|Context|Control|computer

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  جريان برق متناوب، حوزه اينترنتي جزيره اسنشن
  Alter Context = تغيير مفهوم متن
  Access Control = كنترل دستيابي
  Automatic computer = دستگاه خودكار
 • ادامه ترجمه

  AC3

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  فايلهاي صوتي
 • ادامه ترجمه

  ACA|agent|character

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  Agent Character
  فايلهاي مايکروسافت ايجنت
 • ادامه ترجمه

  accelerate

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  شتاب دهنده ، سريع کننده