واژه نامه

 • ادامه ترجمه

  additional

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  اضافه شدني
 • ادامه ترجمه

  Address Book|Address|book

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  فهرستي از پستهاي الکترونيکي افراد
 • ادامه ترجمه

  address bus|address|bus

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  مسير آدرس
 • ادامه ترجمه

  address decoder|address|decode|decoder

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  دستگاه تبديل کننده آدرس به رمز
 • ادامه ترجمه

  Address|ADR

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  آدرس
 • ادامه ترجمه

  addressing

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  آدرس دهي
 • ادامه ترجمه

  Admin

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  معاون
 • ادامه ترجمه

  Administration

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  مديريت
 • ادامه ترجمه

  Administrative Tools|Administrative|Administrator|tool|tools

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  مجموعه اي از برنامه هاي سودمند براي کارهايي مانند تغيير اندازه پارتيشن و...
  براي دسترسي به آن به Control panel>Administrative Tools برويد.
 • ادامه ترجمه

  administrator

  واژگان تخصصی کامپیوتر
  مدير