واژه نامه

abnormalnormal

  • واژگان تخصصی کامپیوتر
    غيرعادي