واژه نامه

abmalbum

  • واژگان تخصصی کامپیوتر
    Album