واژه نامه

abc-video-rollabcrollvideo

  • واژگان تخصصی کامپیوتر
    برنامه اي براي پخش فايلهاي ويدئويي