واژه نامه

abbreviatedabbreviate

  • واژگان تخصصی کامپیوتر
    مختصر ، مخفف ، کوتاه شده