واژه نامه

a

  • دیکشنری انگلیسی به فارسی

    حرف اول الفباى انگليسى ،حرف اضافه مثبت
    کامپيوتر : رقمى در سيستم عدد نويسى مبناى شانزده که متناظر با عدد ¹ 1در سيستم دهدهى است
    شيمى : ampere

    کلمات مرتبط(887)