واژه نامه

a

  • واژگان تخصصی کامپیوتر
    عدد در مبناي 16 برابر 1 در مبناي 10