واژه نامه

آچار-فرانسه

  • معین
    (فَ س ِ) [ تر ـ فر. ] (اِ.) 1 ـ آچار یک دسته با یک فکِ ثابت و یک فکِ متحرک . 2 ـ (عا.) مجازاً به شخصی گویند که در کارهای مختلف (معمولاً فنی ) وارد است .