واژه نامه

آچاردن

  • معین
    (دَ) (مص ل .) 1 ـ درهم آمیختن . 2 ـ چاشنی به خوراک زدن .