واژه نامه

آجیده

  • معین
    (دِ)1 ـ (ص مف .) خلانیده ، سوزن فرو برده . 2 ـ ( اِ.) بخیه ، ناهمواری های سطح چیزی .