واژه نامه

آالبرگ

  • دهخدا
    آالبرگ . [ اُ ب ِ ] (اِخ ) نام بندری است به دانمارک دارای ٤٣٠٠٠ تن سکنه .