واژه نامه

آاطریلال

  • دهخدا
    آاطریلال . [ اَ ] (اِ) آطریلال . رجوع به اَآطریلال و اِطریلال شود.