واژه نامه

آارس

  • دهخدا
    آارس . [ اُ رُ ] (اِخ ) نام بندری به دانمارک دارای ٧٨٠٠٠ مردم .