موتور های جستجو ارزش لینک های شما را می فهمند

موتور های جستجو ارزش لینک های شما را می فهمند
داشتن صرفا تعداد زیاد لینک نشان دهنده ارزش بالای وب سایت شما نیست.تازگی لینک، تنوع و مرتبط بودن با محتوا بخشی از مواردی هستند که باید در لینک گذاری به اونها توجه کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد ارزش گذاری لینک ها در موتور های جستجو خصوصا گوگل رو در لینک زیر بخونید