نکات مهم در استفاده از تصویر برای اسلایدر

نکات مهم در استفاده از تصویر برای اسلایدر
اگر برای آماده سازی تصاویر اسلایدر زمان کافی ندارید، با رعایت این استانداردها زودتر به نتیجه می رسید